Elektrina zo slnka - Fotovoltaika, solárne panely

Dotácie na fotovoltaiku pre domácnosti

Dotácie na obnoviteľné zdroje energie
Nová Zelená domácnostiam 2023 – 2029

Názov projektu: Zelená domácnostiam
Zelená domácnostiam
"Vyriešiť dotáciu je jednoduché, ale my ju môžeme vybaviť za Vás."
O projekte:
Prostredníctvom nového národného projektu Zelená domácnostiam budú v rokoch 2023 až 2029 podporované inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Nový národný projekt, ktorý administruje Slovenská inovačná a energetická agentúra, je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu Slovensko. Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 miliónov eur z európskych a národných zdrojov.
O podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov, veterných turbín, slnečných kolektorov a kotlov na biomasu sa budú môcť znovu uchádzať vlastníci rodinných a bytových domov vo všetkých regiónoch Slovenska vrátane Bratislavského samosprávneho kraja.
Základné informácie:
  • 30. októbra 2023 boli vyhlásené nové podmienky programu Zelená domácnostiam.
  • Prvé poukážky budú vydávané až v 1. štvrťroku 2024. Inštalovať zariadenie však bude možné už pred registrovaním žiadosti o poukážku konkrétne od 30. októbra 2023. Platnosť poukážok bude 3 mesiace od vydania.
  • Dotáciu získate po novom aj na svoju záhradnú či rekreačnú chatu ak v nej máte trvalý pobyt.
  • V žiadosti o dotáciu nebudete musieť zadávať konkrétny typ zariadenia iba druh a in-štalovaný výkon. Konrétne zariadenie uvedie až zhotoviteľ, ktorý požiada o preplate-nie poukážky.
Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku sú:
  • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
  • fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovým vlastníkom rodinného domu
  • fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielu
Nehnuteľnosť musí byť evidovaná v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky ako
  • rodinný dom
  • rozostavaný rodinný dom
  • respektíve iná budova, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalý pobyt *NOVÉ
Inštaláciu musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.

Pomoc je určená pre domácnosti, preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.

Základné sadzby a maximálne príspevky

Hodnota poukážky je závislá od výkonu zariadenia a splnenia podmienok zvýhodnenia.

Základné sadzby bez zvýhodnenia Zvýhodnenie +15 % *
Sadzba €/kW Maximálny príspevok Sadzba €/kW Maximálny príspevok
Fotovoltický panel 500 €/kW 3 500 € 575 €/kW 4 025 €
Veterná turbína 500 €/kW 3 500 € 575 €/kW 4 025 €
Slnečný kolektor 500 €/kW 2000 € 575 €/kW 2 300 €
Kotol na biomasu 100 €/kW 1 500 €
Tepelné čerpadlo 380 €/kW 3 800 € 437 €/kW 4 370 €
* Zvýhodnenie 15 % pre domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá. (článok E, odsek 6 všeobecných podmienok)
SmartIntegra group, s.r.o.
Jókaiho 14
945 01 Komárno

Odber newslettera

Footer MailPoet Newsletter Form
© 2016-2024 ElektrinaZoSlnka.sk | Všetky práva vyhradené.
crossmenu