Elektrina zo slnka - Fotovoltaika, solárne panely

Dotácie na fotovoltaiku pre poľnohospodárov

Dotácie na obnoviteľné zdroje energie pre poľnohospodárov

Názov projektu: Dotácie pre poľnohospodárov
dotacie-na-fotovoltaiku-pre-polnohospodarov
"Vyriešiť dotáciu je jednoduché, ale my ju môžeme vybaviť za Vás."
O projekte:
Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) spúšťa výzvu č. 72/PRV/2023 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022.
Termín na podanie žiadostí je do 31.3.2024
 • Maximálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt je do výšky 200.000 EUR
 • Výška podpory: maximálne 70% z oprávnených výdavkov
 • Základná výška podpory: 50% z oprávnených výdavkov (40% Bratislavský kraj)
Uvedenú výšku podpory je možné navýšiť o 20% v nasledovných prípadoch:
 • ak sa jedná o mladých poľnohospodárov (do 5 rokov od začatia)
 • ak sa jedná o ekologické poľnohospodárstvo (30% výmery)
 • ak sa projekt týka poľnohospodárskej výroby v rámci záväzku Agroenviromentálno – klimatického opatrenia PRV, integrovaná produkcia tvorí min. 30% obhospodarovanej plochy
Oprávenými investíciami sú nasledovné:
 • Fotovoltiacké panely s monokryštalickým typom solárneho panelu s výkonom od 1 do 99,99 kW (vrátane).
 • Tepelné čerpadlá typu vzduch – vzduch
 • Tepelné čerpadlá typu vzduch – voda
Oprávnenými žiadateľmi môžu byť:
 • Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe
 • Organizácie výrobcov združujúce pestovateľov plodín špecializovanej rastlinnej výroby
Treba vedieť:
 • Výdavky sú oprávnené ak boli vynaložené a uhradené až po dátume predloženia žiadosti.
 • Vyrobená elektrická energia sa musí spotrebovať výhradne vo vlastnom podniku.
 • K projektu budete potrebovať projektovú dokumentáciu, statický a požiarny posudok, jednoduchý podnikateľský plán.
 • K aktivitám živočíšnej výroby patria aj kone a včelárstvo.
Národné podpory:
Ide o podpory poskytované formou dotácie podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011 – 100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.
ministerstvo-podohospodarstva-opt
Štátna pomoc:
Štátna pomoc v rezorte pôdohospodárstva sa poskytuje podnikateľským subjektom pôsobiacim v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve.
 • Štátna pomoc - každá pomoc v akejkoľvek forme, ktorú poskytuje na podnikanie alebo v súvislosti s ním poskytovateľ priamo alebo nepriamo z prostriedkov štátneho rozpočtu.
 • Minimálna pomoc (pomoc de minimis) - ktorá v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov neprekročí výšku 15 000 eur pre jeden podnik pôsobiaci v sektore výroby poľnohospodárskych výrobkov, 200 000 eur v sektore spracovania, marketingu poľnohospodárskych výrobkov a v sektore lesného hospodárstva a 30 000 eur v sektore rybného hospodárstva.
Priame podpory:
Slovenskí poľnohospodári môžu každoročne žiadať o priame podpory (priame platby a vybrané opatrenia programu rozvoja vidieka), ktoré sa vyplácajú zo štátneho rozpočtu SR a refundujú z rozpočtu EÚ, prechodné vnútroštátne platby sa vyplácajú zo štátneho rozpočtu SR. Podrobné informácie o priamych podporách, usmernenia, výzvy a legislatívu nájdete na webovom sídle PPA.

O priamych podporách výzvach sa dočítate: https://www.mpsr.sk/podpory-vyzvy/257
ppa-podohospodarska-platobna-agentura
SmartIntegra group, s.r.o.
Jókaiho 14
945 01 Komárno

Odber newslettera

Footer MailPoet Newsletter Form
© 2016-2024 ElektrinaZoSlnka.sk | Všetky práva vyhradené.
crossmenu