Elektrina zo slnka - Fotovoltaika, solárne panely
Aktívny odberateľ a lokálny zdroj v budúcej právnej úprave

Aktívny odberateľ a lokálny zdroj v budúcej právnej úprave

Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland venovaný novele zákona o OZE a zákona o energetike vyšiel v prílohe ENERGO v marcovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/03.

V legislatívnom procese sa momentálne nachádza novela zákona o OZE1 a zákona o energetike2, ktorými má dôjsť k transpozícii Zimného energetického balíčka.

Tieto novely okrem iného zavádzajú do nášho právneho poriadku nových účastníkov na trhu s energiami. Týmito účastníkmi sú predovšetkým aktívni odberatelia, energetické spoločenstvá, komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov, prevádzkovatelia zariadenia na uskladňovanie elektriny a agregátor3.

Dôjde taktiež k zmene právnej úpravy lokálneho zdroja, ktorý má spolu s aktívnym odberateľom predstavovať skupinu tzv. prosumerov. V tomto článku si priblížime novú právnu úpravu lokálneho zdroja a aktívneho odberateľa.

1. Aktívny odberateľ

Aktívny odberateľ je podľa navrhovanej právnej úpravy koncový odberateľ elektriny, ktorý zároveň vykonáva aspoň jednu z uvedených činností:

a) spotrebúva alebo uskladňuje elektrinu vyrobenú v jeho zariadení na výrobu elektriny,
b) dodáva vlastnú vyrobenú elektrinu,
c) poskytuje flexibilitu.

Na to, aby išlo o aktívneho odberateľa, musí byť zároveň splnená podmienka, že vyššie uvedené činnosti nepredstavujú hlavnú podnikateľskú činnosť príslušného koncového odberateľa. To, či ide o hlavnú podnikateľskú činnosť, sa bude posudzovať podľa výšky príjmov.

Ak príjmy z výkonu vyššie uvedených činností v súčte za posledné účtovné obdobie nebudú presahovať príjmy z inej podnikateľskej alebo hospodárskej činnosti, nepôjde o hlavnú podnikateľskú činnosť. Ak ju budú prevyšovať, pôjde o hlavnú podnikateľskú činnosť a príslušný koncový odberateľ nebude mať status aktívneho odberateľa.

Aktívny odberateľ bude mať všetky práva koncového odberateľa elektriny a zároveň bude mať predovšetkým právo elektrinu vyrábať, uskladňovať alebo dodávať inému koncovému odberateľovi.

Na základe uvedeného sa na neho budú vzťahovať aj práva výrobcu elektriny a niektoré povinnosti výrobcu elektriny, a taktiež niektoré práva a povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny a dodávateľa elektriny, v závislosti od toho, ktorú z týchto činností bude vykonávať.

Jednou z výhod statusu aktívneho odberateľa je, že ak bude vyrábať elektrinu v zariadení s inštalovaným výkonom do 1 MW, uskladňovať elektrinu v zariadení na uskladňovanie elektriny s inštalovaným výkonom do 1 MW alebo vykonávať dodávku elektriny, nebude táto činnosť predstavovať podnikanie v energetike.

Preto pre dané účely aktívny odberateľ nebude potrebovať povolenie. V prípade, ak by aktívny odberateľ vyrábal alebo uskladňoval elektrinu v zariadení s inštalovaným výkonom nad 10,8 kW alebo elektrinu dodával, vzťahovala by sa na neho iba zjednodušená oznamovacia povinnosť, ktorá je momentálne upravená v § 4 ods. 7 zákona o energetike.

2. Lokálny zdroj

V dôsledku transpozície Zimného energetického balíčka dôjde aj k zmene právnej úpravy lokálneho zdroja, ktorý má predstavovať tzv. samospotrebiteľa v zmysle Smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov4. Podľa aktuálne platného zákona o OZE je lokálnym zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie,:

a) ktoré vyrába elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta identického s odovzdávacím miestom tohto zariadenia na výrobu elektriny a

b) ktorého celkový inštalovaný výkon je do 500 kW vrátane, najviac však vo výške maximálnej rezervovanej kapacity takéhoto odberného miesta.

V tejto súvislosti dôjde k zmene, nakoľko dôjde k zrušeniu podmienky, že celkový inštalovaný výkon musí byť do 500 kW. To znamená, že jediným obmedzením celkového inštalovaného výkonu bude maximálna rezervovaná kapacita odberného miesta.

Zároveň dôjde k zmene definície výrobcu elektriny v lokálnom zdroji. Podľa novely bude výrobcom elektriny v lokálnom zdroji aktívny odberateľ, ktorý uzatvoril s prevádzkovateľom distribučnej sústavy zmluvu o pripojení lokálneho zdroja do distribučnej sústavy.

Z uvedeného vyplýva, že výrobca musí spĺňať definičné prvky aktívneho odberateľa, ktoré boli opísané vyššie, vrátane toho, že musí ísť o koncového odberateľa, ktorý danú činnosť v energetike nevykonáva ako svoju hlavnú podnikateľskú činnosť.

Aj napriek tomu, že aktívny odberateľ má právo dodávať elektrinu koncovým odberateľom, pokiaľ ide o lokálny zdroj, predaj vyrobenej elektriny v lokálnom zdroji bude možný naďalej len v prípade, ak má výrobca elektriny oprávnenie na dodávku elektriny.

Ak teda výrobca elektriny z lokálneho zdroja nemá povolenie, resp. potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, dodávka do sústavy by predstavovala neoprávnenú dodávku (s výnimkou dodávky z dôvodu technických problémov).

Na druhej strane však dôjde k uvoľneniu limitu, podľa ktorého môže teraz výrobca elektriny, ktorý má oprávnenie na dodávku elektriny, predať vyrobenú elektrinu maximálne v rozsahu 10 % celkového inštalovaného výkonu lokálneho zdroja. Podľa novej právnej úpravy bude možná maximálna rezervovaná kapacita lokálneho zdroja predstavovať až 50 % celkového inštalovaného výkonu lokálneho zdroja.

Tým, že dôjde k uvoľneniu limitu celkového inštalovaného výkonu lokálneho zdroja, dôjde zároveň aj k limitácii oslobodenia od platenia tarify za prevádzkovanie systému. Podľa novej právnej úpravy bude platiť, že na elektrinu vyrobenú v lokálnom zdroji a spotrebovanú v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja sa síce nebude uplatňovať tarifa za prevádzkovanie systému, ale najviac v rozsahu 600 MWh ročne.

3. Účinnosť noviel

Novela zákona o OZE a zákona o energetike sa momentálne nachádza v legislatívnom procese, preto je možné, že dôjde ešte k zmene niektorých z vyššie uvedených zmien.

Plánovaná účinnosť novely zákona o OZE je v zmysle návrhov plánovaná na 1. júl 2022 a účinnosť novely zákona o energetike je plánovaná na 1. októbra 2022, s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť pravdepodobne až 1. januára 2023.


1 Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2 Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3 Tento subjekt náš právny poriadok už pozná, konkrétne je upravený vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z.
4 Smernica o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov č. 2018/2001.

Mgr. Mária Sadloňová
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

SmartIntegra group, s.r.o.
Jókaiho 14
945 01 Komárno

Odber newslettera

Footer MailPoet Newsletter Form
© 2016-2024 ElektrinaZoSlnka.sk | Všetky práva vyhradené.
crossmenu