Elektrina zo slnka - Fotovoltaika, solárne panely
Ako to bude s dotáciami v roku 2024?

Ako to bude s dotáciami v roku 2024?

Dotácie budú poskytované domácnostiam, firmám aj poľnohospodárom.

Domácnosti majú opätovnú príležitosť získať dotácie na inštaláciu fotovoltaického systému a to cez program Nová Zelená domácnostiam, spôsobom, ako to bolo aj minulý rok. Tento program na využitie obnoviteľných zdrojov sa stal veľmi obľúbeným, nakoľko dokáže zmenšiť mesačné náklady na elektrickú energiu, tým vzniká úspora na energiách. O dotáciu budú môcť požiadať domácnosti z celého Slovenska vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. Avšak boli implementované dve podmienky, na ktoré by si žiadatelia mali dávať pozor. Podmienky sú nasledovné: Žiadatelia musia mať trvalý pobyt v objekte, pre ktorý žiadajú finančnú dotáciu. Ďalšou dôležitou zmenou v podmienkach je, že solárne panely nesmú byť ,,len,, na akejkoľvek streche. Musia byť umiestnené na streche domu, musia byť na objekte, ktorý je označený ako stavba alebo spevnená plocha. Je však dôležité poznamenať, že solárne panely nesmú zaberať pozemok patriaci k záhrade, vinici alebo inému poľnohospodárskemu účelu.

Ak spĺňate tieto podmienky dotáciu je možné získať už vo výške 4025 EUR.

SIEA naďalej spúšťa aj Zelenú podnikom. Výzva na predkladanie týchto žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku podnikom bude podobne, ako predchádzajúca zameraná na výstavbu fotovoltaických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 do 500 kW s jedným bodom pripojenia do elektrizačnej sústavy a bez obmedzenia výkonu v prípade ostrovnej prevádzky.
Prostredníctvom tohto programu je možnosť získať finančný príspevok ,, dotáciu,, vo forme poukážky a to na energetický audit a využitie OZE. Bez energetického auditu nie je možné podať žiadosť. Podporovaná bude inštalácia taktiež tepelných čerpadiel, slnečných kolektorov a veterných turbín, ktoré nepoškodzujú ciele EÚ v oblasti ochrany životného prostredia. Využiť ju môžu mikro, malé a stredné podniky do výšky 70.000 EUR primárne na vlastnú spotrebu. Oprávnené obdobie počas ktorého bude možné vydávať poukážky a požiadať o ich preplatenie, bude trvať do roku 2029, respektíve do vyčerpania vyčlenenej finančnej alokácie.

Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) spúšťa výzvu č. 72/PRV/2023 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre Poľnohospodárov a to do termínu 31.3.2024. Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt bude do výšky 200.000 EUR z čoho výška podpory bude maximálne 70% z oprávnených výdavkov. Oprávnenými investíciami budú fotovoltaické panely s monokryštalickým typom solárneho panelu s výkonom od 1 do 99,99 kW aj s batériovým úložiskom. Žiadateľmi týchto dotácii môžu byť fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej výrobe, taktiež organizácie výrobcov združujúce pestovateľov plodín špecializovanej rastlinnej výroby.

Pre bližšie informácie ohľadne jednotlivých dotácií, kliknite na políčko dotácie a vyberte si tú Vašu.

ZDROJ: SIEA, PPA, www.podnikajte.sk

SmartIntegra group, s.r.o.
Jókaiho 14
945 01 Komárno

Odber newslettera

Footer MailPoet Newsletter Form
© 2016-2024 ElektrinaZoSlnka.sk | Všetky práva vyhradené.
crossmenu